×
Formulare
Obtinerea certificatului de handicap - Copii

ACTE NECESARE PENTRU  INCADRAREA COPILULUI IN GRAD DE HANDICAP

Cererea tip, precum si documentele justificative, pot fi transmise la adresa de email: [email protected].

Documentele originale pot fi transmise prin posta/reprezentant primaria/UAT/personal de catre reprezentantul legal al copilului pana la data sedintei CPC!!!

 

- Certificat medical tip A5 (valabil 3 luni de la eliberare) –eliberat de medicii specialisti in original cu boala principală, bolile asociate și alte boli - și codul de boală prevăzut de Clasificația Internațională a Maladiilor, respectiv CIM-10; Alte aspecte decât diagnosticul – forma clinică a bolii, stadiu, complicații, rezultate ale analizelor de laborator și ale investigațiilor paraclinice ș.a. – precum și recomandările medicale privind efectuarea de alte consulturi, de ex. evaluare psihologică, conduita terapeutică pentru abilitarea și reabilitarea copilului sunt consemnate de medicul de specialitate în documentele medicale adiționale: scrisoare medicală, bilet de externare, rezultate investigații ș.a.; eliberate in original cu parafa şi semnatura medicului si copii xerox ale acestora.


- Istoricul medical privind debutul bolii pentru copiii de vărsta ( 0 – 2 ) ani.

- Terapii de recuperare/ interventii de recuperare din ultimele 6 luni.


-  Fişă medicală sintetică (valabil 1 an de la eliberare) – completată de medicul de familie     (OBLIGATORIU diagnostic codificat CIM10) – original


-  Fişă psihologică (valabil 3 luni de la eliberare) – completată de psiholog clinician - original


-  Fişă psihopedagogica (valabil 1an de la eliberare) – completată de profesor/psihopedagog (grădiniţă/şcoală) - original


-  Anchetă socială si anexa Factorii de mediu (valabil 6 luni de la eliberare) - de la primăria de domiciliu - original


-  2 buc copii xerox act identitate copil: certificat de nastere/ carte identitate (de la 14 ani)

-  2 buc copii xerox acte identitate parinti/ reprezentant legal: B.I./ C.I. 


-  Hotărârea şi Certificatul CH – din anul precedent/ Certificatul de orietare scolara (dacă este cazul) - Copie Xerox


- Acordul Părintelui privind Evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap – după caz


- Caracterizare/Terapii


- Hotărârea de plasament ( familial / AMP / CPC / CTF ), Dispoziţie, Sentinţă civilă (inclusiv curatelă şi tutelă)  

                  
- Raport psihosocial                        original


- Plan individualizat de protecţie     original


- copie xerox -sentinţă de divorţ (dacă este cazul) – copie xerox


-  pentru caz nou –1 Copie xerox : certificatul de căsătorie al părinţilor 


-  pentru caz nou- Adeverinţă de venit ( adeverinţă de salarizare / cupon de pensie ) 

!!!Toate documentele aduse in original sa detina: - Nr. de inregistrare/data emitere, Ştampila unităţii emitente, semnatura persoanelor avizate!!!    
 

Documente
Politica de Cookie