×
Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video

gdpr/video.png
 

1.    Scopul prelucrării prin mijloace de supraveghere video

 

              Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare cu sediul în Municipiul Satu Mare, strada Corvinilor, nr. 18, cod poștal: 440080, website: www.dgaspcsm.ro, e-mail: [email protected], în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituție/centre, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției/centrelor, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției/centrelor.
              Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare utilizează subsistemul de supraveghere video și vine în completarea subsistemelor de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de control acces, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat la securitate fizică.
    
2.    Referințe normative și condiții de legitimitate

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu: 

 

  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016  privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD);
  •  Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD)
  • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare; 


3.    Zonele monitorizate de camerele de supraveghere video

 

              Camerelor de supraveghere video sunt amplasate în conformitate cu legislația în vigoare, și în baza proiectelor tehnice elaborate de societăți specializate și avizate de Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare - Serviciul de Ordine Publică. Zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri în care publicul are/nu are acces, toalete și alte locații similare), nu sunt monitorizate. 
Se supraveghează prin mijloace video:
-    zonele de acces, căile de acces, și spațiile destinate publicului (holuri, sălile de așteptare) în locațiile ce găzduiesc Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare.
-    zonele cu acces restricționat;
-    împrejurimile (perimetrul) clădirilor pentru a proteja spaţiile exterioare;
-    zonele de acces, căile de acces, zonele cu acces restricționat ale centrelor pentru adulți/caselor de tip familial aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, precum și împrejurimile (perimetrul) clădirilor pentru a le proteja spaţiile exterioare;
     
4.    Transparență

 

              Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare aduce la cunoștinţă persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiş ,,INFORMARE SCURTĂ - privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video’’, postat în locurile monitorizate, poziţionat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană.

 

5.    Securitatea informațiilor

 

Pentru a proteja securitatea sistemului de supraveghere video și pentru a spori gradul de protecție a vieții, s-au luat următoarele măsuri tehnice și organizatorice adecvate:

  • ­Dispozitivele de înregistrare se află în spații bine protejate, securizate și încuiate corespunzător,  pentru eliminarea posibilităţii sustragerii lor.
  • Limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu prevederile legale în materie.
  • Numirea unor persoane responsabile din cadrul instituției care au acces limitat la imaginile video stocate. 
  • Mentenanța pentru buna funcționare a sistemului de supraveghere video este făcută de către o firmă specializată în acest sens.

6.      Durata de stocare și funcționare

 

              În baza prevederilor art. 5  lit. e) din Legea nr. 190  privind măsuri de punere în aplicare a REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, ,,durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. Prelucrarea datelor cu caracter personal și de categorii speciale de date cu caracter personal, în contextul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public. ’’ 
              La expirarea perioadei de stocare, datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. Toate camerele sunt funcţionale 24 de ore, 7 zile pe săptămână.
              În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

 

7.    Accesul și dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

 

       7.1 Accesul la imaginile stocate şi/sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video

              Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare impune limite în privinţa persoanelor care au dreptul să vizioneze materialul filmat în timp real și la imaginile stocate. Imaginile captate de sistemul de supraveghere video sunt vizualizate în timp real doar pe monitorul calculatorului de la punctul de control, iar monitoarele nu pot fi văzute din exterior. 
               Accesul este strict limitat la persoanele responsabile din cadrul instituției precum și reprezentanții firmei care asigura mentenanța sistemului.
         Copierea, descărcarea, ștergerea sau modificarea oricărui material filmat este interzisă cu excepția situațiilor în care conducerea instituției își manifestă acordul în acest sens sau cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege.
               În cazuri excepționale se poate acorda acces Comisiei de cercetare disciplinară desemnată de directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane.

      7.2 Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video
              Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată şi supusă unei analize riguroase privind pe de-o parte necesitatea comunicării, şi pe de altă parte compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea şi scopul în care aceste date au fost colectate iniţial pentru prelucrare (de securitate şi control acces), dar numai după ce a fost aprobată de către Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
             Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârşirea unor fapte de natură penală.

               Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video nu vor fi transferate în străinătate.


8.    Drepturile persoanei vizate

 

             Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare garantează că, toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile cu gestionarea imaginilor filmate vor respecta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016  privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD);
             Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016  privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD) cuprinde prevederi legate de drepturile persoanelor vizate în privința datelor cu caracter personal, după cum urmează: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare și ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la notificare în cazul rectificărilor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor ce ar produce efect juridic, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale sau restricții, așa cum prevede art. 23 din regulament.
             Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate au posibilitatea conferită de legislația în materie, de a se adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare. De asemenea, în cazul în care considerați că drepturile fundamentale privind prelucrarea datelor cu caracter personal au fost încălcate vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Mun. București, B-dul. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal: 010336; tel. +40.318.059.211; Fax. +40.318.059.602; e-mail [email protected], și/sau justiției pentru respectarea drepturilor despre care s-a făcut vorbire. 
 

 
Politica de Cookie