×
Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

                      Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, cu sediul în Municipiul Satu Mare, strada Corvinilor, nr. 18, cod poștal: 440080, website: www.dgaspcsm.ro, e-mail: [email protected], în conformitate cu legislația națională în vigoare (Legea  nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679) și legislația europeană în materie (Regulament (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), este operator de date cu caracter personal și are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
                      În acest context, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare îi revine obligația de a prelucra/colecta de la persoanele vizate, date personale adecvate, pertinente și neexcesive.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul aparatului propriu, pentru realizarea atribuțiilor stabilite de lege, în scopul:

     -    Îndeplinirii obligațiilor legale incidente în domeniul de activitate al instituției, respectiv furnizarea de servicii sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități prin îndeplinirea procedurilor și întocmirea actelor solicitate, incluzând comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public, activitatea de audit și control/supraveghere, arhivare, scopuri statistice, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești.
     -    Organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante, respectiv întocmirii documentelor de angajare și a altor documente ce vizează relațiile de muncă.
     -   Verificării și stabilirii îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor legale de eligibilitate în vederea obținerii unui certificat de încadrare în grad și tip de handicap și acordarea de servicii sociale adecvate.
       -     Acordării de consiliere și asistență socială diferitelor persoane și grupuri de persoane vulnerabile, victime ale violenței în familie, trafic de persoane și alte situații de urgență în domeniul asistenței sociale. 
    -    Verificării existenței sau inexistenței vreunuia dintre impedimentele legale la adopție precum și identificarea abilităților parentale, analizarea îndeplinirii garanțiilor morale și a condițiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, consilierea și pregătirea acestora pentru asumarea, în cunoștință de cauză a rolului de părinte. 
     -    Acordării și informării prealabile referitoare la caracteristicile copiilor adoptabili din România, precum și la documentația necesară, demersurile și durata procedurilor adopției interne.
     -    Identificării, prevenirii, și remedierii situațiilor unui conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici înaintea încheierii contractelor de furnizare de bunuri/servicii sau comenzi. 
     -    Întocmirii evidenței în vederea acordării de prestații sociale și facilități persoanelor încadrate în grad și tip de handicap conform prevederilor legale precum și realizarea activităților de asistență socială specifice care vor avea ca finalitate acordarea lor.
     -    Colectării/recuperării de debite restante.
     -   Elaborării unei evidențe cuprinzând copii cu măsură de protecție specială și persoanele cu dizabilități instituționalizate/neinstituționalizate ce să constituie o bază de date.
     -    Documentării cu trimitere la probațiunea ce fundamentează acțiunile în contencios administrativ ca urmare a contestațiilor împotriva certificatelor de încadrare în grad de handicap.
     -    Formulării de acțiuni tipizate în legătură cu reprezentare în instanțele de judecată, precum și soluționarea plângerilor/sesizărilor înregistrate la sediul instituției.
     -    Instruirii personalului în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență precum și solicitarea examenelor medicale la: angajare, reluarea activității, periodice.
    -    Asigurării și gestionării bazelor naționale de date referitoare la sistemul de informații privind calitatea de persoană cu handicap și beneficiile de asistență socială.
     -    Soluționării petițiilor, sesizărilor și alte cereri primite din partea instituțiilor, agențiilor de presă, jurnaliștilor și persoanelor fizice înregistrate la sediul instituției.
     -    Înregistrării persoanelor care intră în sediul instituției în registrul înființat în acest sens.
     -    Înregistrării tuturor documentelor, inclusiv a celor primite din partea persoanelor fizice care intră și ies de pe circuitul instituției.

                      Datele cu caracter personal prelucrate/colectate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, care ii revin ca operator pentru îndeplinirea obligațiilor legale se face în baza Art. 6 alin. (1), din Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), iar prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: 
   a)    persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
   b)    prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
   c)    prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
   d)    prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
   e)    prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
   f)    prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.
                       Pentru prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare solicită consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Având în vedere că prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (a) și art. 9 alin. (2) lit. (a), persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia iar în consecință vom acționa imediat, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.
                       Datele cu caracter personal sunt comunicate în condițiile legii, persoanelor vizate sau reprezentanților legali la solicitarea expresă a acestora,  autorităților și instituțiilor publice, operatorilor terți sau împuterniciților dacă este cazul, astfel:
Ministerul Muncii și Justiției Sociale și instituțiile aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului:
   -    Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
   -    Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
   -    Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați
   -    Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
   -    Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
   -    Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
   -    Casa Națională de Pensii Publice - Casa Județeană de Pensii Satu Mare
   -    Inspecția Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare
Unități, instituții și structuri aflate în subordinea / în coordonarea / în cadrul Ministerului Afacerilor Interne:
   -    Poliția Română
   -    Poliții municipale, orășenești și comunale
   -    Poliția de Frontieră Română
   -    Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare
   -    Direcția Generală a Pașapoartelor
   -    Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Satu Mare
   -    Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date – Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date Privind Evidența Persoanelor Satu Mare
   -    Agenția Națională Antidrog – Centrul de prevenire, evaluare și Consiliere Antidrog

Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate, autoritățile publice cu atribuții în supravegherea și controlul activității economice.
   -    Agenția Națională pentru Achiziții Publice
   -    Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ministerul Sănătății
   -    Casa Națională de Sănătate și structurile sale teritoriale
   -    Direcția de Sănătate Publică Satu Mare
Ministerul Educației Naționale
   -    Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare
   -    Unități de învățământ
Ministerul justiției
   -    Instanțele judecătorești
   -    Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare 
   -    Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare 
Alte autorități, instituții, companii, etc: 
   -    Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
   -    Agenția Națională pentru Integritate
   -    Primării - pe a căror rază teritorială domiciliază beneficiarii;
   -    Direcția de Asistență Socială Satu Mare
   -    Notari Publici
   -    Executori Judecătorești;
   -    Unități bancare
   -    Spitale
   -    Medici de familie
   -    Medicina muncii
   -    Cabinete medicale individuale
   -    Asociația Telefonul copilului
   -    Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A – Direcția Regională   
   -    Drumuri și Poduri Cluj – Serviciul Încasare Venituri.
   -    Compania Națională „Poșta Română” – S.A  

                       Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare nu intenționează să transfere datele cu caracter personal colectate către o țară terță sau o organizație internațională.
                       La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare prin serviciile/birourile și compartimentele aparatului propriu, se prelucrează categorii de date cu caracter personal și tipuri de date (clasice) și categorii de date speciale cu caracter personal și tipuri de date (sensibile). 
                       Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare prelucrează datele dvs. cu caracter personal, respectiv imaginea, prin mijloace de supraveghere video, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurarea securității acestora și a spațiilor și bunurilor, în temeiul prevederilor legale. Ștergerea stocărilor video se realizează conform prevederilor legale.

                       Datele cu caracter personal care se regăsesc în cerere, documente, și alte înscrisuri și care sunt înregistrate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare în vederea soluționării lor,  se vor stoca și păstra conform normelor legale în vigoare specifice domeniului nostru de activitate.
                  În temeiul prevederilor art. 15 – 22 din Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, persoanele vizate beneficiază în privința datelor cu caracter personal de drepturi, precum: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare și ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la notificare în cazul rectificărilor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor ce ar produce efect juridic, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale sau restricții, așa cum prevede art. 23 din regulament.
                       Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare. De asemenea, în cazul în care considerați că drepturile fundamentale privind prelucrarea datelor cu caracter personal au fost încălcate vă puteți adresa Autorității Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Mun. București, B-dul. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal: 010336; tel. +40.318.059.211; Fax. +40.318.059.602; e-mail [email protected], și/sau justiției pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie. 
 

 
Politica de Cookie